خدمات زیبایی آقایان

متن ذیل بصورت مروری اجمالی برخلاصه مقالات مقایسه ای وتحلیلی ازنظر بررسی آناتومی صورت ، تورزیع جمعیتی درخواست خدمات زیبایی آقایان با حداقل اثرتهاجمی و نحوه رویکرد آقایان به این مقوله میباشد .

برطبق آمارمختلف تقاضای آقایان به خدمات زیبایی درحال گسترش بوده و حدود 9 درصد متقاضیان این خدمات رابه خوداختصاص میدهند و درقیاس سالهای مقایسه ای 2008 تا 2011 حدود 8 درصد افزایش پیداکرده است و عددی حدود یک میلیون تقاضای ثبت شده در مقالات مختلف گواه این موضوع میباشد .

ازسوی دیگر علیرغم این تقاضای روزافزون دراین گروه جنسی ، شاهد آن هستیم که دربخش علمی وپزوهشی ازمشخصه های متفاوت فیزیکی آقایان غافل شده اند و دراغلب پژوهش های علمی وموارد پژوهشی برگروه خانم ها تمرکزشده است .

قاعدتا موفقیت درارایه خدمات به آقایان مستلزم توجه خاص به تفاوت های جنسیتی ازنظر آناتومی ، بیولوژی پوست ، فرایند سالخوردگی درپوست ، تقاضای ذهنی واهداف این گروه ازدرخواست خدمات ، میباشد . طبیعتا توجه به این تفاوت ها موجب دستیابی به نتایج بهتری میگردد .

تفاوت های بیولوژیک گستره وسیعی داشته وبه عنوان مثال شامل حجم بیشترتوده عضلانی و ساختاراسکلتی درشت تر ؛ ضخامت بیشتر پوست درتمامی سنین ودرتمام نقاط ، میزان فعالیت بیشتر ضمایم پوستی درآقایان وتولید وترشح بیشتر چربی و عرق و اختلاف درمیزان وتوزیع وضخامت موها وامثالهم میباشد .

ازدیگرساختارهایی که بایستی موردتوجه قرارگیرد میزان چربی زیرجلدی ( ساب کوتانءوس ) میباشد ، همچنین ابعاداسکلتی درآقایان به صورت پیشانی و بخش قدامی سرزرگتر و لبه فوقانی چشم ( سوپرااربیتال ) ریم برجسته تر ، گلابلای پهن تر ، محوطه  اربیت مربعی تر ، برجسته تر وجلوتربودن مندیبل میباشند .

ارجمله مواردی که ذکرشده حجم توده عضلانی بیشتر در آقایان بوده که این موضوع عضلات مولد حرکات چهره mimic  نیزمیباشد . همچنین میزان خونرسانی بیشتری درصورت آقایان به علت موهای صورت جریان دارد واین موضوع استعداد بیشتری برای بروزینگ درخدمات تزریقی مخصوصا درنیمه تحتانی صورت را موجب میگردد .

میزان چربی زیرجلدی درآقایان بدون توجه به محدوده سنی آنها کمتربوده اما درقیاس چربی احشایی شکمی بیشتری را دارند .

 درآنالیزسه بعدی صورت آقایان مشاهده میگردد که میزان نسج نرم درناحیه گونه دارند . درخانمها ممیزان بافت زیرجلدی درناحیه داخل کونه ونیزشقیقه حدود 3 میلی متر بیشتراست واین موضوع به علت مسطح تربودن وزاویه داربودن گونه درآقایان است .

میزان علایم سالخوردگی aging درآقایان شدیدتروبیشتربوده و شامل چین های rhytides  بیشتروعموما عمیق ترمیشود و با درنظرگرفتن حجم کمترچربی زیرجلدی نتیجه حاصله چین های عمیق و نمای عضلانی برجسته ترمیباشد ونقطه مقابل ان چین های سطحی تر درصورت خانم ها میباشد .

عوامل خارجی تاثیرگذاربرفرایند سالخوردگی همانند نورخورشید ، آلودگی ، دودسیگار ، حرکات بیشترعضلات وعادات غذایی درنتایج درمانی تاثیرگذارهستند که ازبین اینها نورخورشید واشعه ماورابنفش UV وسیگارتاثیربیشتری دارند و منجربه تسریع سالخوردگی واثرات پیری میگردند و با توجه به میزان تقریبا سه برابر بودن مصرف سیگاردرآقایان بنابراین انتظار موارد فوق بیشتراست .

سیگاریک ریسک فاکتور مستقل برای پیشروی به سمت الاستوزیس هم درآقایان وهم درخانمها میباشد . همچنین موقعیت های شغلی در جنسیت مذکربیشتر درفضاهای باز میباشد ودرنتیجه مواجهه با نورخورشید و UV  بیشترمیباشد ، ازطرفی روش های مراقبت ازنورخورشید همانند مصرف کرم ضدآفتاب دراین گروه کمترمیباشد . دربرخی مطالعات ثبت شده است که حدود 40 درصد آقایان هیچگاه ازکرم ضدآفتاب استفاده نمیکنند . احتمالا بتوان پی برد که چراعلیرغم میزان آفتاب گرفتن وحمام آفتاب بیشتر توسط خانمها ، میزان آفتاب سوختگی در آقایان بیشتر است .

ازبین خدمات زیبایی مختلف ، بوتولینوم توکسین و درمال فیلر خدمات پرطرفدار کازمتیم درماتووژی میباشند و کاربرد بوتولینوم توکسین درآقایان بیشترین مورد تقاضا میباشد .

 بعنوان نمونه با توجه به حجم عضلات بیشتر درآقایان ، درزمان تزریق فرونتالیس تکنیک مسطح flat  برای به حداقل رسوندن قوس افزایش  ابرو  پیشگیری از ایجادقوس زیاد درابرو توصیه میشود . همچنین میزان بیشتری دوز کلی سم برای رسیدن به نتیجه مورد نظر وفلج کردن حجم بیشترعضلات موردنیازاست بنحوی که درمقالات مختلف تایید شده که دردوزهای برابر بین آقایان وخانمها اثربخشی درآقایان کمتراست ، همین طور برای فلج کردن گلابلا درآقایان دوزسم بیشتری درقیاس با خانمها مورد نیاز میباشد . درافراد دارای طاسی آندروژنیک بایستی برای یافتن محدوده فوقانی فرونتالیس دقت بیشتری کرد .

درآقایان چروک های اطراف دهان شیوع کمتری داشته بنابراین اصلاح این منطقه درتزریق درمال فیلر ضرورتی ندارد . درزمان درمان هایپرتروفی عضله مستر masseter  بایستی توجه بیشتری حاصل کرد تا زاویه بیشترمندیبل درآقایان موجب گمراهی نگردد .

تزریق درمال فیلر برای جبران کاهش نسج زیرجلدی درآقایان روش موثری میباشد امابایستی مراقب بود چهره زنانه حاصل نگردد مثلا درمنطقه میانی صورت وتزریق گونه میبایست که با تزریق در بخش خارجی قوس زیگوماتیک و بااحتیاط از تزریق نکردن اضافه درقسمت داخلی ومیانی گونه ؛ انجام داد . همچنین درزمان الزام به تزریق درمال فیلردرلب بایستی ازتزریق زیاد درلب فوقانی اجتناب کرد تا اززنانه شدن صورت پیشگیری شود .

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که علیرغم کوچک بودن جمعیت آقایان متقاضی خدمات زیبایی ، بایستی درزمان ارایه این خدمات به تفاوت های آناتومیکی وبیولوژیکی این افراد دقت نموده و خدمات برمبنای اختلافات جنسیتی ارایه گردد.

مطالب مرتبط : دوره مراقبت پوست | آموزش مراقبت پوست