تکنسین داروخانه ( دستیار قفسه چینی دارو)

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

تکنسین داروخانه (دستیار قفسه چینی دارو)

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

دستیار قفسه چینی دارو شغلی است از روزه بهداشت و ایمنی كه وظایفی از قبیل التین داروها را بخواند و چیدمانداروها را در قفسه های داروخانه همچنین اشكال داروئی ٬ تاریخ انق اء داروها٬نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی٬اصول اخالقی ٬مقررات وایین نامه های شغلی به طور منظم را در بر دارد و مشاغلی همچون مسئول فنی داروخانه ودكترای دارو ساز در ارتباط باشد.

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

این استاندارد وظایفی را از قبیل آماده كردن محیط كار، خواندن التین دارد . تجزیه و تحلیل اشكال داروئی وسازماندهی و نگهداری دارو و فروش محصولات و پیشگیری از حوادث و صدمات احتمالی ناشی از كار را دربردارد.

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

Druy Shelving Assisstant

 

شامل:

1آماده كردن محیط كار

2 خواندن لاتین داروها

3 تجزیه و تحلیل اشكال داروئی و تاریخ انقضاء داروها

4 سازماندهی و نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی

5 به كارگیری اصول اخلاقی در داروخانه

6 اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های شغلی

7 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و ملزومات پزشكی

8 ارائه گزارشهای كاری به مدیریت داروخانه

9 انجام كمك های اولیه

10 پیشگیری از حوادث و صدمات احتمالی ناشی از كار

teknesian darookhane