آموزش ماساژ سوئدی

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ سوئدی

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ سوئدی، شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی، به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ،آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم ماساژ ، ،آماده سازی مراجعه كننده ، اجرای روش ها و تكنیك ها و انجام ماساژ كامل بدن با تكنیك های سوئدی برآید.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است كه با استفاده از حركات و مهارت های دستی كه به طور منظم و خاص بر روی بافتهای بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی ، عضلانی ، پوست ، مفاصل و گردش خون حركاتی را انجام می دهد كه به رفع تنش های عصبی ، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی كمک می كند.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی)  :

Swedish massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

كاربر ماساژ

ماساژ سنگ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی

2- به كارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ سوئدی

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

4- آماده سازی مراجعه كننده

5- اجرای تكنیك های ماساژ سوئدی

6- انجام ماساژ سوئدی