آموزش ماساژ سنگ

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ سنگ

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ سنگ شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ ،آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم ماساژ ،رعایت اصول بهداشتی و توانایی كار با دستگاه گرم كن و دستگاه فریز، آماده سازی مراجعه كننده واجرای روش ها و تكنیك ها و انجام ماساژ كامل بدن با سنگ به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است كه با استفاده از حركات و مهارت های دستی و نیز استفاده از سنگهای آتشفشانی،سالت ،سنگ مرمرو سنگ های بازالتی كه دردستگاه گرم گن مخصوص سنگ (بوسیله آب) حرارت دیده و تعدادی از آنها با دستگاه فریز سرد می شود بدن را ماساژ می دهد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Stone Massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ

2- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

3- كار با دستگاه گرم كن و دستگاه فریز سنگ

4- آماده سازی مراجعه كننده

5- اجرای تكنیک های ماساژ با سنگ

6- انجام ماساژ با سنگ