آموزش ماساژ آروماتراپی

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی، به كارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی، مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی ، انجام آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار، آماده سازی مراجعه كننده و ماساژ كامل بدن با روغن و عصاره گیاهی برآید. و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فــردی اســت كــه بــا اســتفاده از حركــات و مهــارت هــای دســتی و نیــز اســتفاده از روغــن و عصــاره گیــاهی كــه بــه طــور مــنظم و خــاص بــر روی بافــت هــای بــدن جهــت تــاثیر بــر سیســتم عصــبی مركــزی، عضــلانی، پوســت، مفاصــل و گــردش خــون، حركــاتی را انجــام مــی دهــد كــه بــه رفــع تــنش هــای عصــبی، گرفتگــی عضــلانی و رفــع خســتگی هــای جســمی و روحــی و افــزایش آرامــش و پوســتی شــاداب و عــاری از هــر گونــه مشــكل را بــه ارمغان می آورد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Aromatherapy Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

 - تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی
 -
به كارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی
 -
مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی
 -
آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار
 -
آماده سازی مراجعه كننده
 -
اجرای تكنیک های ماساژ آروماتراپی
 - ماساژ آروماتراپی