آموزش ماساژ

نام استاندارد آموزش شغل :

كاربر ماساژ

 

شرح استاندارد آموزش شغل :

کاربر ماساژ شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت، ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ ، برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام ، موارد منع استفاده از انجام ماساژ و اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن و انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن برآید.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

فردی است که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تأثیر بر سیستم عصبی ، عضالنی ، پوست ، مفاصل و گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنشهای عصبی ، گرفتگی عضالنی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

Massage

 

سرفصل های اموزشی شامل:

 

1- رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل انجام ماساژ

2- ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل های بیومکانیکی و ارگونومی (مهندسیانسانی)

3- برقراری ارتباط مؤثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخالق حرفه ای

4- آمادگی ذهنی و جسمانی کاربر (ماساژور) و توسعه و حفظ آن

5- بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری (آناتومی) و عملکرد و رفتار (فیزیولوژی) اندام ها

6- کاربرد متدها و سبك ها ، ممنوعیت ها ، موارد منع استفاده و تأثیرات انجام ماساژ بر روی بدن

7- اجرای ماساژ و روش ها و تکنیك های آن

8- انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن

9.ماساژ روغن وریلکسی و صورت و دست وپا

 

 

massage

 

طبق قانون نظام صنفی معتبرترین مدرک جهت اخذ جوازکسب مرکز ماساژ از اتحادیه

 

گرمابه داران وسونا و ماساژ مدارک سازمان آموزش فنی وحرفه ای میباشد.

 

شرایط اخذ پروانه کسب مرکزماساژ