نام استاندارد آموزش کار با لیزر :

رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمنی کار با لیزر پوست و مو

شرح استاندارد آموزش کار با لیزر :

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه كارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی محیط كار، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی، روحی و روانی، ارگونومیكی و كنترل و كاهش مخاطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، پیش بینی و پیشگیری از خطرات، انجام كمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار را انجام می دهد و با مشاغلی از قبیل تكنسین ها و كاربران لیزر در صنایع ، دفاعی و دانشجویان علاقه مند در رشته های فنی-مهندسی و تمام مشاغلی كه با این سامانه سرو كار دارند درارتباط می باشد.

 حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیكی، روحی، روانی، ارگونومی و كنترل و كاهش خطرات محیط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار، آماده سازی محیط كار پیش بینی و پیشگیری از خطرات ، انجام كمک های اولیه، اطفاء حریق و رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار با لیزر

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

General work shop HSE Laser

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

– بازرسی و كنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط كار

– ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

– بكارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط كار( بخش خدمات )

– بكارگیری اچ.اس.ای (HSE (در صنایع (مقدماتی)

– بكارگیری اچ.اس.ای (HSE (در صنایع (پیشرفته)

کارها:

1- پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیكی در محیط كار لیزر

2- پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی در محیط كار لیزر

3- پیشگیری از عوامل زیان آور بیولوژیكی در محیط كار لیزر

4- پیشگیری از عوامل زیان آور روحی و روانی در محیط كار لیزر

5- رعایت ارگونومی در محیط كار لیزر

6- استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط كار لیزر

7- آماده سازی محیط كاربری لیزر

8- پیش بینی و پیشگیری از خطرات لیزر

9- كمك های اولیه

10- اطفا حریق

11- رعایت بهداشت فردی و عمومی در محیط كار لیزر

 

مطالب مرتبط:

آموزش مراقبت پوست  مراقبت پوست  دستگاه پوست  آموزش دستگاه پوست آموزش کرم