شرح استاندارد آموزش تکنسین داروخانه :

تکنسین داروخانه (دستیار قفسه چینی دارو) شغلی است از روزه بهداشت و ایمنی كه وظایفی از قبیل التین داروها را بخواند و چیدمان داروها را در قفسه های داروخانه همچنین اشكال داروئی ٬ تاریخ انقضاء داروها٬ نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی٬ اصول اخالقی٬ مقررات و آیین نامه های شغلی به طور منظم را در بر دارد و مشاغلی همچون مسئول فنی داروخانه و دكترای دارو ساز در ارتباط باشد.

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :

این استاندارد وظایفی را از قبیل آماده كردن محیط كار، خواندن التین دارد . تجزیه و تحلیل اشكال داروئی وسازماندهی و نگهداری دارو و فروش محصولات و پیشگیری از حوادث و صدمات احتمالی ناشی از كار را دربردارد.

اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) :

Druy Shelving Assisstant

شامل:

1آماده كردن محیط كار

2 خواندن لاتین داروها

3 تجزیه و تحلیل اشكال داروئی و تاریخ انقضاء داروها

4 سازماندهی و نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی

5 به كارگیری اصول اخلاقی در داروخانه

6 اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های شغلی

7 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و ملزومات پزشكی

8 ارائه گزارشهای كاری به مدیریت داروخانه

9 انجام كمك های اولیه

10 پیشگیری از حوادث و صدمات احتمالی ناشی از كار

 

مطالب مرتبط:

کار با لیزر   لیزر پوست   آموزش مراقبت پوست