شرح استاندارد آموزش ماساژ آروماتراپی :

آموزش ماساژ آروماتراپی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی ، به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی ، مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی ، انجام آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار ، آماده سازی مراجعه کننده و ماساژ کامل بدن با روغن و عصاره گیاهی برآید. و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : سلامت کامل روانی، نداشتن مشکلات تنفسی و پوستی و کار با دو دست

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فــردی اســت کــه بــا اســتفاده از حرکــات و مهــارت هــای دســتی و نیــز اســتفاده از روغــن و عصــاره گیــاهی کــه بــه طــور مــنظم و خــاص بــر روی بافــت هــای بــدن جهــت تــاثیر بــر سیســتم عصــبی مرکــزی ، عضــلانی ، پوســت ، مفاصــل و گــردش خــون ، حرکــاتی را انجــام مــی دهــد کــه بــه رفــع تــنش هــای عصــبی، گرفتگــی عضــلانی و رفــع خســتگی هــای جســمی و روحــی و افــزایش آرامــش و پوســتی شــاداب و عــاری از هــر گونــه مشــکل را بــه ارمغان می آورد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Aromatherapy Massage

 

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

کاربر ماساژ

 

شامل:

 – تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی
– به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی
– مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی
– آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار
– آماده سازی مراجعه کننده
– اجرای تکنیک های ماساژ آروماتراپی
– ماساژ آروماتراپی

مطالب مرتبط:

آموزش ماساژ   آموزش ماساژ سوئدی   آموزش ماساژ شیاتسو   آموزش ماساژ سنگ  دوره مراقبت پوست